Tag Archives: An Giang

An Giang

Chỉ thị đang được áp dụng: Chỉ thị 15, Chỉ thị 15+ và Chỉ thị 16. Chỉ thị 15 được áp dụng tại các khu vực: An Phú. Chợ Mới: Long Giang . Châu Đốc. Châu Thành. Phú Tân. Tân Châu. Tịnh Biên: Xã Tân Lập. Chỉ thị 16 được áp dụng tại các khu […]