Tag Archives: Kon Tum

Kon Tum

Phân vùng cấp độ dịch Covid-19 tại Kon Tum Vùng vàng Thành phố Kon Tum: Duy Tân, Quang Trung, Quyết Thắng, Trường Chinh, Vinh Quang. Đắk Hà: Thị trấn Đắk Hà, Hà Mòn, Đắk Mar. Tu Mơ Rông: Đắk Hà, Ngọc Lây. Vùng xanh Các khu vực còn lại. Điều kiện để về Kon Tum […]