Tag Archives: Quảng Bình

Quảng Bình

Chỉ thị đang được áp dụng: Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 và Chỉ thị 19. Chỉ thị 15 được áp dụng tại các khu vực: Thành phố Đồng Hới: Phường Đồng Sơn, Phú Hải, Bảo Ninh, Bắc Lý, Hải Thành, Đồng Phú. Huyện Bố Trạch: Xã Đồng Trạch, xã Thanh Trạch, xã Hải Phú, […]