Tag Archives: Đắk Nông

Đắk Nông

Chỉ thị đang được áp dụng: Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 và Chỉ thị 19. Chỉ thị 15 được áp dụng tại khu vực: Đắl R’lấp. Chỉ thị 16 được áp dụng tại khu vực: Đắk Mil. Chỉ thị 19 được áp dụng tại các khu vực còn lại. Hành khách cần chuẩn bị […]